Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Apel nr 9/2018
APEL NR 9/2018 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia
2018 r. w sprawie zmiany właściwości terytorialnej Komisarza
Wyborczego dla terenu Powiatu Mikołowskiego
14.05.2018 więcej
Apel nr 8/2017
Apel nr 8/2017 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 21 grudnia
2017r. w sprawie przywrócenia nazwy Placowi im. Wilchelma
Szewczyka
25.01.2018 więcej
APEL NR 7/2017
APEL NR 7/2017 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 30 listopada
2017 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej DK
nr 44 w Mikołowie
06.12.2017 więcej
Apel nr 6/2017
APEL NR 6/2017 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 30 listopada
2017 r. w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce
06.12.2017 więcej
Apel nr 5/2017
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. w
sprawie zakontraktowania na terenie powiatu mikołowskiego
poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.
27.10.2017 więcej
Apel nr 4/2017
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uznania nazwanych jednostek
organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy,budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników imieniem
gen. Jerzego Ziętka za niepodlegających przepisom ustawy z dnia
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 744
ze zm.)
25.10.2017 więcej
APEL NR 3/2017
APEL NR 3/2017 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 30 marca 2017
r. w sprawie podjęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
skutecznych działań wpływających na poprawę jakości
powietrza w Polsce
03.04.2017 więcej
APEL NR 2/2017
APEL NR 2/2017 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 26 stycznia
2017 r. w sprawie przebudowy i modernizacji skrzyżowania dróg
- drogi krajowej DK nr 44 z drogą wojewódzką DW nr 928 w
Mikołowie
31.01.2017 więcej
APEL NR 1/2016
APEL NR 1/2016 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 29 września
2016 r. w sprawie reformy systemu edukacji publicznej
31.01.2017 więcej
OŚWIADCZENIE NR 5/2016
OŚWIADCZENIE NR 5/2016 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 24
listopada 2016 r. w sprawie sprzeciwu wobec planów likwidacji
Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński" w Suszcu
31.01.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się